Thi công nhà LKTM – K – 8M tại KDT Nam Phố Châu

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

Dự án liên quan

Thi công nhà LKTM – M – 8M tại KDT Nam Phố Châu

• Số tầng: 2,5 tầng • Diện tích sàn: 298m² • Số lượng: 1 căn • Giá trị hoàn thành: 1.270.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm bảy mươi...

Thi công nhà LKTM – L – 8M tại KDT Nam Phố Châu

Số tầng: 2,5 tầng Diện tích sàn: 360m² Số lượng: 1 căn Giá trị hợp đồng: 1.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ năm trăm triệu đồng) Thời gian thực hiện:...

Thi công nhà lKTM – I – 8M tại KDT Nam Phố Châu

Số tầng: 2,5 tầng Diện tích sàn: 526m² Số lượng: 1 căn Giá trị hoàn thành: 1.470.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm bảy mươi triệu đồng) Thời gian...

Thi công nhà LKTM – H – 8M tại KDT Nam Phố Châu

• Số tầng: 2,5 tầng • Diện tích sàn: 547m² • Số lượng: 1 căn • Giá trị hoàn thành: 1.470.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm bảy mươi...

Thi công nhà LKTM – G – 8M tại KDT Nam Phố Châu

Số tầng: 2,5 tầng Diện tích sàn: 515m² Số lượng: 1 căn Giá trị hoàn thành: 1.450.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm năm mươi triệu đồng) Thời gian...

Thi công nhà LKTM – D – 8M tại KDT Nam Phố Châu

Số tầng: 3 tầng Diện tích sàn: 343m² Số lượng: 1 căn Giá trị hoàn thành: 1.250.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng) Thời gian...

Thi công nhà LKTM – C – 8M tại KDT Nam Phố Châu

Số tầng: 3 tầng Diện tích sàn: 343m² Số lượng: 26 căn Giá trị hoàn thành: 32.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba hai tỷ năm trăm triệu đồng) Thời gian thực...

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

    Họ và tên

    Địa chỉ email

    Số điện thoại

    Lời nhắn